Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2356/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn việc mở lối đi của hộ Ông Năng và Ông Thuỷ

Hà Nội, ngày 05  tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa – Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 625/CVUB-XDĐT ngày 12/10/2007 của UBND quận Đống Đa xin ý kiến về việc mở cửa đi của hộ Ông Nguyễn Duy Năng và Ông Nguyễn Trọng Thuỷ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay không có quy định nào cấm người dân không được mở cửa đi ra ngõ đi công cộng. Trường hợp nếu đất của gia đình Ông Năng tiếp giáp với ngõ đi công cộng thì vẫn được xem xét để cho phép mở cửa đi ra ngõ công cộng. Tuy nhiên, khi cho phép cần phải xem xét đáp ứng các yêu cầu quy định trong Quy chuẩn xây dựng về chỉ giới, về mở cổng ra hay vào v..v…

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên 
- Lưu VP,XL.(04-NTH)

KT. BỘ TRỬỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính