Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2355/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa nội bộ  

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thủy đặc sản
Đ/c: 213 Hòa Bình, Tân Phú, TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 560/TĐS ngày 8/6/2006 của Công ty cổ phần thủy đặc sản về việc sử dụng chứng từ khi xuất điều chuyển hàng hóa nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 5.6, Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: Xí nghiệp thủy sản Ba Tri là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty cổ phần thủy đặc sản, khi xuất hàng hóa cho Công ty cổ phần thủy đặc sản thì Xí nghiệp thủy sản Ba Tri có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Thứ nhất: Xí nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế đối với số hàng hóa xuất cho Công ty ở từng khâu độc lập với nhau.

- Thứ hai: Xí nghiệp sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với số lượng hàng hóa xuất cho Công ty. Khi bán số hàng hóa này, Công ty cổ phần thủy đặc sản phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế theo đúng quy định; đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về Xí nghiệp thủy sản Ba Tri để Xí nghiệp lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế cho số lượng hàng hóa thực tế tiêu thụ.

Xí nghiệp thủy sản Ba Tri chỉ thực hiện 1 trong 2 cách sử dụng hóa đơn, chứng từ nêu trên và phải đăng ký với cơ quan thuế địa phương trước khi thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thủy đặc sản biết và hướng dẫn Xí nghiệp thủy sản Ba Tri thực hiện đúng chế độ quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Cục thuế tỉnh Bến Tre;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Phạm Duy Khương