Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2351/LĐTBXH-BHXH
V/v: tham gia BHXH đối với
doanh nghiệp sản xuất mùa vụ

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Hiệp Hội bánh đậu xanh Hải Dương (Tỉnh Hải Dương)

 Trả lời Công văn 55/HH ngày 23/5/2006 của Hiệp hội bánh đậu xanh Hải Dương hỏi về việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ theo mùa vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 141 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng thì các Khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc như quy định trên.

Như vậy, đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mà có sử dụng các lao động theo quy định trên thì đều thuộc đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Hội biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân