Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2350/TCT-TNCN
V/v: Kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Thăng Long
Lô A3 KCN Hiệp Phước – Nhà Bè – TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 246/2006/CV-TLHCM ngày 26/6/2006 của Chi nhánh Công ty hỏi về việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3.2.1 Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì: Cơ quan chi trả thu nhập có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan thuế cấp nào quản lý thì kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế đó.

Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần xi măng Thăng Long có hoạt động sản xuất kinh doanh tại quận Tân Bình (thành phố Hồ Chí Minh), Chi cục thuế quận Tân Bình đang quản lý thu thuế GTGT thì Tổng cục Thuế chấp nhận cho cán bộ công nhân viên của Chi nhánh kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế quận Tân Bình.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi nhánh Công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Chi cục thuế Q. Tân Bình;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc