Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2347/BNV-TL
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 437/SNV-ĐTQLCC ngày 03/8/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian giữ bậc và đã có thông báo nghỉ hưu, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 2 mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Các trường hợp tính đến thời điểm (tháng) có thông báo nghỉ hưu đã có thời gian giữ bậc lương (không phải là bậc lương cuối cùng trong ngạch) từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng (từ loại A0 trở lên) và từ đủ 12 tháng đến dưới 24 tháng (từ loại B trở xuống) thì được xét nâng 01 bậc lương trước thời hạn; thời gian hưởng bậc lương mới được tính kể từ tháng có thông báo nghỉ hưu.

Các trường hợp tính trong khoảng thời gian từ tháng có thông báo nghỉ hưu đến tháng nghỉ hưu mà có đủ 24 tháng giữ bậc (từ loại A0 trở lên) và có đủ 12 tháng giữ bậc (từ loại B trở xuống) thì được xét nâng 01 bậc lương trước thời hạn; thời gian hưởng bậc lương mới (sau tháng có thông báo nghỉ hưu) được tính kể từ ngày đủ 24 tháng giữ bậc (từ loại A0 trở lên) và đủ 12 tháng giữ bậc (từ loại B trở xuống).

Các trường hợp còn lại, ngoài 02 trường hợp nêu trên không thuộc đối tượng để xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu (các trường hợp này giữ nguyên ngạch, bậc lương hiện hưởng để làm căn cứ tính lương hưu theo quy định).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng