Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2346/BNV-CCVC
V/v chuyển ngạch công chức.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Tổng cục Du lịch  

Trả lời công văn số 1042/TCDL-TCCB ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Tổng cục Du lịch về việc chuyển ngạch công chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, khi chuyển ngạch cho công chức, cơ quan sử dụng công chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra để sát hạch về trình độ, năng lực của công chức. Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng kiểm tra thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 22 Nghị định này. Nếu công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch mới thì cơ quan sử dụng công chức ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức bổ nhiệm. Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương.

Bộ Nội vụ xin trả lời để Tổng cục Du lịch biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, CCVC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC
Trần Anh Tuấn