Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2340/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày  02  tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1982/UBND-CN ngày 09/10/2007 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái về việc thăm dò đá vôi trắng tại khu vực thuộc xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò đá vôi trắng có diện tích 40,7 ha đã được UBND tỉnh Yên Bái xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh, không ảnh hưởng đến rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã được UBND tỉnh Yên Bái báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1203/TT-UBND ngày 04/07/2007.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực đá vôi trắng nêu trên vào trong quy hoạch chung của cả nước, (vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 1982/UBND-CN ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực thuộc xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang