Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2339/LĐTBXH-TL
V/v: hướng dẫn pháp luật lao động

 Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:         

Văn phòng Luật sư Flecheux Ngo & Associes
(Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số FN&A/613 ngày 30/3/2006 của Văn phòng về căn cứ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động thì tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 70% mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn, kỹ thuật cao và không quá 30 ngày đối với lao động khác.

Theo quy định tại Điều 141 của Bộ luật Lao động, loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng thì các Khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tự tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo về bảo hiểm.

Đối với người lao động sau khi hết thời gian thử việc nhuưquy định trên, nếu đạt yêu cầu thì hai Bên ký kết hợp đồng lao động chính thức. Người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là mức tiền lương ghi trên hợp đồng lao động. Thời gian tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội được tính từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Văn phòng được biết và để tư vấn cho các công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội t.p Hà Nội;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân