Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2338/LĐTBXH-BHXH
V/v: thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 

Trả lời công văn số 1539/BNN-ĐMDN ngày 22/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với Tờ trình số 182 CPĐQN/TTr ngày 7/6/2006 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và các văn bản đề nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại công văn số 1022/TLĐ ngày 23/6/2006, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 487/SLĐTBXH-LĐVL ngày 15/6/2006 về xem xét giải quyết tính thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại để làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 57 người lao động thuộc Công ty, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc Công ty Đường Quảng Ngãi trước khi chuyển sang Công ty cổ phần những năm trước năm 1993 không thực hiện việc xếp lương, trả lương và đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương của nghề, công việc nặng nhọc, độc hại do Nhà nước quy định đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thuộc trách nhiệm của Công ty Đường Quảng Ngãi. Công ty Cổ phần Đường Quãng Ngãi cần lưu ý trong công tác quản lý để không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Việc này không do lỗi của người lao động. Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội đồng ý giao cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi rà soát kỹ danh sách 57 lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nêu trong Tờ trình số 182 CPĐQN/TTr nói trên. Sau khi xác định đúng người đúng việc thì thực hiện việc truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội và tính thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Trả lời công văn số 1539/BNN-ĐMDN ngày 22/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với Tờ trình số 182 CPĐQN/TTr ngày 7/6/2006 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi và các văn bản đề nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại công văn số 1022/TLĐ ngày 23/6/2006, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 487/SLĐTBXH-LĐVL ngày 15/6/2006 về xem xét giải quyết tính thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại để làm cơ sở tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 57 người lao động thuộc Công ty, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc Công ty Đường Quảng Ngãi trước khi chuyển sang Công ty cổ phần những năm trước năm 1993 không thực hiện việc xếp lương, trả lương và đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương của nghề, công việc nặng nhọc, độc hại do Nhà nước quy định đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thuộc trách nhiệm của Công ty Đường Quảng Ngãi. Công ty Cổ phần Đường Quãng Ngãi cần lưu ý trong công tác quản lý để không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Việc này không do lỗi của người lao động. Vì vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội đồng ý giao cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi rà soát kỹ danh sách 57 lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nêu trong Tờ trình số 182 CPĐQN/TTr nói trên. Sau khi xác định đúng người đúng việc thì thực hiện việc truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội và tính thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi;
- BHXH tỉnh Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;
- Lưu: VP, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng