Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2336 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Trả lời công văn số 055/04CTD ngày 05 tháng 04 năm 2004 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà về việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xí xị, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà được tạm nhập của Công ty Sok heng, Campuchia để tái xuất cho Công ty Agan Aroma Chemicals LTD, Israel 36 tấn tinh dầu xá xị.

- Cửa khẩu nhập hàng: Vĩnh Xương (An Giang) và Sa Mát (Tây Ninh)

- Cửa khẩu xuất hàng: Cảng Hải Phòng

- Thanh toán: L/C

Công ty phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và thông lệ quốc tế đối với mặt hàng này.

Công ty tuyệt đối không được lợi dụng việc tạm nhập tái xuất theo công văn này xuất khẩu tinh dầu xá xị khai thác trong nước hoặc để sử dụng trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có giá trị đến ngày 30 tháng 09 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu