Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2333 TM/XNK
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên

Trả lời công văn số 92/TDSPTN ngày 05 tháng 05 năm 2004 của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn đến ngày 30 tháng 06 năm 2004 thời hạn tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên theo văn bản số 3237 TM/XNK ngày 27 tháng 08 năm 2003 của Bộ Thương mại.

Các quy định khác nêu tại văn bản 3237 TM/XNK dẫn trên không thay đổi.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu