Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2332 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên

Trả lời công văn số 91/TDSPTN ngày 05 tháng 05 năm 2004 của Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên về việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty tinh dầu và các sản phẩm tự nhiên được tạm nhập của Công ty Samnang Seng Group., Ltd, Campuchia để tái xuất cho Công ty Berjeinc 3.150 kg tinh dầu xá xị (theo hợp đồng nhập khẩu số 04/SNSG-ENT/2004 ngày 04 tháng 05 năm 2004 và hợp đồng xuất khẩu số 04/E-B/2004 ngày 28/04/2004).

- Cửa khẩu nhập hàng: Xa mát (Tây Ninh) và Hà Tiên (Kiên Giang)

- Cửa khẩu xuất hàng: Cảng thành phố Hồ Chí Minh

Công ty phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và thông lệ quốc tế đối với mặt hàng này.

Công ty tuyệt đối không được lợi dụng việc tạm nhập tái xuất theo công văn này để xuất khẩu tinh dầu xá xị khai thác trong nước hoặc để sử dụng trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có giá trị đến 30 tháng 06 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu