Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2332/BNV-CCVC
V/v tuyển dụng viên chức  

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam    

Bộ Nội vụ nhận được công văn số 1042/KHCNVN-TCCB ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc tuyển dụng Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Ngô Bảo Châu hiện đang làm việc tại Khoa Toán thuộc trường Đại học Paris-Sud (Cộng hòa Pháp) vào biên chế của Viện Toán học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 điều 7 của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: “Thủ trưởng đơn vị được quyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị”. Trường hợp Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Ngô Bảo Châu làm việc không thường xuyên tại Viện Toán học, do đó Viện Toán học và Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Ngô Bảo Châu thực hiện việc phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học linh hoạt theo quy định nêu trên.

Bộ Nội vụ xin thông báo để Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn