Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2326/VPCP-QHQT
V/v quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Mục-đa-hản (Thái Lan)

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,
- Các Bộ: Ngoại giao, Thương mại, Giáo dục và Đào tạo, Y tế,
- Tổng cục Du lịch.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 800/UB-NC ngày 04 tháng 5 năm 2004) và ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 3057/HTQT ngày 21 tháng 4 năm 2004); Bộ Y tế (công văn số 2358/YT-QT ngày 12 tháng 4 năm 2004); Bộ Thương mại (công văn số 1657/TM-KVI ngày 12 tháng 4 năm 2004); Bộ Ngoại giao (công văn số 578/CV-NG-CA2 ngày 04 tháng 3 năm 2004); Tổng cục Du lịch (công văn số 450/TCDL-HTQT ngày 14 tháng 4 năm 2004) về quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quản Trị và tỉnh Mục - Đa - Hản (Thái Lan), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ký kết thoả thuận hợp tác quốc tế với Chính quyền tỉnh Mục - đa - hản (Vương quốc Thái Lan) về những lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm và có khả năng. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị thực hiện theo Nghị định của Chính phủ số 20/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2002 về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan đến việc tiến hành ký kết thoả thuận quốc tế với các tỉnh, thành phố nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy