Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2322/BNV-TL
V/v chế độ chính sách đối với cán bộ y tế xã 

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên   

Trả lời công văn số 197/SNV-TTr ngày 23/7/2007 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên xin ý kiến về việc giải quyết chế độ chính sách đối với ông Bùi Xuân Kính, nguyên Trạm trưởng trạm y tế xã Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Nghị định số 46-CP ngày 23/6/1993 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí hoạt động của các Đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

2. Đối tượng hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở và Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời ông Kính và ra quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo ngày 29/11/2005 của Quốc hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu: Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG
Nguyễn Duy Thăng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2322/BNV-TL về việc chế độ chính sách đối với cán bộ y tế xã do Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 2322/BNV-TL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Nguyễn Duy Thăng
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản