Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2320/VPCP-QHQT
V/v ký ý định thư trợ giúp phát triển cho Mali

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét đề nghị của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Pháp Nguyễn Đình Bin (Điện số 116/HTZN, ngày 9 tháng 5 năm 2004) về việc ký Ý định thư “Chương trình trợ giúp phát triển cho vùng Yelimané (Mali)” (PADY), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Pháp nêu tại Điện số 116/HTZN, ngày 9 tháng 5 năm 2004 và giao Bộ Ngoại giao chỉ tiêu Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Pháp ký Ý định thư trên.

2. Sau khi Ý định thư, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tập hợp các tài liệu có liên quan và trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan có liên quan để nghiên cứu và trình duyệt Chương trình PADY theo quy định hiện hành.

3. Đây là một trong những chương trình hợp tác đầu tiên nằm trong khuôn khổ “Chương trình hành động quốc gia thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Châu Phi giai đoạn 2004 - 2010”, giao Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương chuẩn bị chu đáo để thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao