Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2316/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn cách tính chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng  10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 489/CV-SXD ngày 26/09/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị hướng dẫn cách tính chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Nội dung, sản phẩm đồ án quy hoạch xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng và Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/08/2005 Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng. Định mức chi phí quy hoạch xây dựng quy định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được xác định cho việc lập đồ án quy hoạch xây dựng hoàn chỉnh theo nội dung, sản phẩm của đồ án quy hoạch quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng nêu trên; Ngoài chi phí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án quy hoạch và chi phí thiết kế đô thị đã được tính bằng tỷ lệ % trong chi phí lập đồ án quy hoạch, định mức chi phí quy hoạch xây dựng không quy định tỷ trọng chi phí của từng sản phẩm trong chi phí lập quy hoạch xây dựng.

Trường hợp vì Điều kiện khách quan, việc lập đồ án quy hoạch xây dựng thực hiện chưa hoàn chỉnh, không do lỗi của đơn vị tư vấn lập quy hoạch thì chủ đầu tư căn cứ nội dung công việc và sản phẩm đồ án quy hoạch đã thực hiện để thanh toán chi phí cho đơn vị tư vấn.

- Chi phí quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn quy định tại bảng 5 Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD đã bao gồm cả hai nội dung là quy hoạch xây dựng mạng lưới Điểm dân cư nông thôn trên địa bàn hành chính xã và quy hoạch xây dựng Điểm dân cư nông thôn.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để thực hiện việc lập đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính