Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2315/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận tài trợ của Quỹ ASEM

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nhận tài trợ của Quỹ Á - Âu, giai đoạn 2 (ASEM-2) uỷ thác qua Ngân hàng thế giới (công văn số 2234 BKH/KTĐN ngày 15 tháng 4 năm 2004), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính tiếp nhận và thực hiện dự án “Hỗ trợ vận hành và giám sát hệ thống an ninh xã hội đối với lao động dôi dư (giai đoạn 2)”, trị giá 388.700 USD, trong đó Quỹ tín thác Quỹ Á - Âu (ASEM - 2) viện trợ không hoàn lại 369.926 USD, uỷ thác qua Ngân hàng thế giới (WB). Vốn đối ứng trị giá 18.774 USD do Bộ Tài chính bối trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Tài chính.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính tổ chức thẩm định và phê duyệt nội dung Dự án hỗ trợ kỹ thuật nêu trên theo quy định hiện hành.

3. Uỷ quyền Thống đốc ngân hàng Nhà nước thay mặt Chính phủ Việt Nam ký thoả thuận với WB về khoản Hỗ trợ kỹ thuật này (TF053229).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự