Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2314/BXD-QLN
V/v: Kiểm tra việc bán các căn hộ mà báo chí nêu

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dânThành phố Hồ Chí Minh.

Những ngày vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về việc một số chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán các căn hộ chung cư tại một số dự án như dự án the Vitsta, dự án Sky Garden III.. vi phạm các quy định của Luật Nhà ở. Có dự án, riêng tiền “đặt chỗ mua” phải gửi vào tài Khoản của chủ đầu tư tới 200 triệu đồng. Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố khẩn trương thực hiện các việc sau:

1. Theo quy định tại Điều 39 Luật Nhà ở: “Trường hợp chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở thì chỉ được áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần móng”. Đồng thời, Điều 4 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, về mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo hình thức ứng tiền trước cũng quy định: “ Đối với dự án khu nhà ở thì ngoài việc thực hiện quy định nêu trên (theo Luật Kinh doanh bất động sản), còn phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về nhà ở”. Căn cứ các quy định nêu trên, Uỷ ban nhân dân Thành phố  cần tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn. Nếu phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, ngăn ngừa hiện tượng lợi dụng, gây bất ổn thị trường để trục lợi.

2. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới trên địa bàn đã giao cho các chủ đầu tư, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc có vi phạm các quy định tại Điều 10 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường, đáp ứng yêu cầu nhà ở ngày càng tăng của nhân dân.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra những nội dung nêu trên, nếu cần thiết thông báo công khai để nhân dân biết, góp phần ổn định và lành mạnh hoá thị trường nhà ở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP (để báo cáo);
- Sở Xây dựng TP. HCM;
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam