Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  2313/BXD-QLN
V/v kiểm tra thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nêu trên Báo Sài Gòn Giải phóng

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Báo Sài Gòn Giải phóng số ra ngày 23/10/2007 có đăng bài “Hành trình của bộ hồ sơ nhà đất” của tác giả Hồng Hiệp, trong đó nêu tình trạng người dân bị “hành” vì thủ tục hành chính liên quan tới công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Theo nội dung bài báo thì quy trình thụ lý hồ sơ trong lĩnh vực nhà đất tại các quận Bình Thạnh, Bình Tân quá phức tạp, kéo dài vượt quá thời hạn quy định; các cơ quan thụ lý hồ sơ yêu cầu người đề nghị  cấp giấy chứng nhận bổ túc hồ sơ nhiều lần và không rõ ràng nội dung bổ sung, có trường hợp trả đi trả lại hồ  sơ tới 05 lần gây bức xúc cho nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của Thành phố tổ chức kiểm tra sự việc mà bài báo đã nêu, nếu đúng sự thật, cần kiểm Điểm nghiêm túc và chấn chỉnh tại các đơn vị này.

2. Chỉ đạo các Sở ngành chức năng của Thành phố tổ chức tập huấn cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp làm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở về các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận đã được các cấp có thẩm quyền ban hành như: Luật Nhà ở năm 2005; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 hướng dẫn Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ; Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và các quy định cụ thể của Uỷ ban nhân dân thành phố để có sự thống nhất trong thực hiện của các quận, huyện trong toàn thành phố.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam