Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2310 TCHQ/KTTT
V/v giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Công ty XNK Tổng hợp
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Trả lời công văn số 257/THI-D4 ngày 05 tháng 5 năm 004 của Công ty XNK Tổng hợp I về việc đề nghị giải quyết dứt điểm nợ đọng thuế theo Quyết định số 156/HĐBT và không thực hiện cưỡng chế sau ngày 19 tháng 5 năm 2004, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 16 tháng 04 năm 2004, Bộ Tài chính đã có công văn số 3994 TC/TCHQ hướng dẫn chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu đối với Công ty XNK Tổng hợp I đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2004 với điều kiện Công ty phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện Quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính  đối với số thuế nhập khẩu đã bán cho các đối tượng đi công tác tại Lào. Đồng thời đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội báo cáo toàn bộ sự việc có liên quan. Vì vậy, trong thời gian chờ Bộ Tài chính có quyết định xử lý cuối cùng về việc trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục chưa thực hiện cưỡng chế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty XNK Tổng hợp I đến hết tháng 9 năm 2004 với đầy đủ các điều kiện đã nêu tại công văn số 3994 TC/TCHQ ngày 16 tháng 4 năm 2004.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty XNK Tổng hợp I và Cục hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An