Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/VPCP-VX
V/v phối hợp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động VN làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Hội Luật gia Việt Nam.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 137-CV/HLGVN ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Hội Luật gia Việt Nam (kèm theo văn bản của Giám đốc Tổ chức về các vấn đề phụ nữ và trẻ em thuộc Liên minh toàn cầu các Tổ chức công đoàn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương) gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc tranh thủ sự hỗ trợ của các Tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc tại Malaysia.

Theo quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, Văn phòng Chính phủ xin chuyển bản sao các văn bản nêu trên; đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu và chủ động hợp tác với các Tổ chức xã hội ở những nước có người lao động Việt Nam làm việc để tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: QHQT, TH, Website CP;
- Lưu: VT, VX (03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc