Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2293/VPCP-CN
V/v vay vốn thực hiện đầu tư dự án xi măng Cẩm Phả

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Xây dựng
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (công văn số 00262 VC/BQLXMCP ngày 5 tháng 2 năm 2004), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 232/NHNN-TD, ngày 9 tháng 3 năm 2004), Bộ Xây dựng (công văn số 305/BXD-KTTC ngày 16 tháng 3 năm 2004) về việc vay vốn thực hiện dự án xi măng Cẩm Phả, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Các Ngân hàng thương mại tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay khi cho Chủ đầu tư dự án Xi măng Cẩm Phả vay vốn để thực hiên dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy