Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2291/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn nâng bậc lương hàng năm

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006 

 

 Kính gửi: Tổng công ty Hàng Không Việt Nam

 Ngày 01/6/2006, Tổng công ty Hàng không Việt Nam có công văn số 783/HĐQT/TCTHK đề nghị hướng dẫn nâng bậc lương hàng năm cho người lao động. Sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điều kiện nâng bậc lương đối với người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Riêng đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Điều kiện về thời gian để xét nâng bậc lương được quy định như sau: Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp ít nhất 2 năm (đủ 24 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương thời Điểm (bậc 1) thấp hơn 2,34: có ít nhất 3 năm (đủ 36 tháng) đối với các ngạch có hệ số mức lương khởi Điểm (bậc 1) từ 2,34 trở lên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định cửa Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ TL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân