Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2287/VPCP-V.I
V/v xử lý đơn của Công ty Bang Ju (Hàn Quốc)

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Ông Chang Keun Lee, Giám đốc Công ty Bang Ju (Hàn Quốc) có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được thi hành quyết định của Bản án số 99/DSPT, ngày 14 tháng 05 năm 2001 của Toà Phúc thẩm, Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh (xin sao gửi kèm đơn).

Thừa lệnh của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp kiểm tra, làm rõ nội dung đề nghị của ông Chang Keun Lee. Nếu đúng như đơn trình bày thì cần đôn đốc, yêu cầu Phòng Thi hành án tỉnh Đồng Nai sớm tổ chức thi hành, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công ty Bang Ju. Kết quả xin được thông báo lại để Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM- THƯỜNG TRỰC BCĐ 05-KH/TW
Nguyễn Văn Lâm