Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2287 TM/XNK
V/v tạm nhập tái xuất máy chơi game đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu Cao Bằng

Trả lời công văn số 92/XNK ngày 06 tháng 04 năm 2004 của Công ty xuất nhập khẩu Cao Bằng về vấn đề nêu trên;

Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty xuất nhập khẩu Cao Bằng được kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất (mua của khách hàng Hồng Kông bán cho khách hàng Trung Quốc) theo các quy định sau:

1. Tên hàng: máy chơi game đã qua sử dụng có màn hình và kích thước cao/dày/rộng là 1,6m/0,7m/0,6m.

2. Số lượng: 139 chiếc

3. Trị giá: 13.900 USD (mười ba ngàn chín trăm đô la Mỹ)

4. Cửa khẩu nhập hàng: cảng Hải Phòng

5. Cửa khẩu xuất hàng: Tà Lùng (Cao Bằng)

Công ty phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và thông lệ quốc tế đối với mặt hàng này.

Công ty tuyệt đối không được lợi dụng việc tạm nhập tái xuất theo công văn này để thẩm lậu hàng hoá vào trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Văn bản này có giá trị đến 31/12/2004.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự