Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2286/TM/KHĐT
V/v nhập khẩu hàng mẫu để cho nghiên cứu thử nghiệm trong sản xuất

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi

Công ty VMEP
(thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số VSĐN-2004-139 ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Công ty VMEP về việc nhập khẩu hàng mẫu để nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty VMEP được nhập khẩu một 06 bộ động cơ máy nổ trị giá khoảng 2.200 USD, để làm mẫu thử nghiệm và nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới.

2. Về việc nhập khẩu 06 chiếc xe máy mẫu nguyên chiếc có thùng chở hàng, Công ty VMEP được nhập khẩu các xe này tính trừ vào số lượng xe máy nguyên chiếc (dạng CBU) đã được Bộ Thương mại đã duyệt cho công ty tại công văn số 0437/TM-ĐT ngày 05 tháng 02 năm 2004.

3. Hàng mẫu nhập khẩu nêu trên phải chịu thuế nhập khẩu và chỉ được phục vụ cho mục đích nghiên cứu sản xuất, không nhượng bán kinh doanh.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản này có thời hạn đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Vĩnh