Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2273/VPCP-NGHIÊN CứU
V/v họp khoá 10 Cơ quan quyền lực quốc tế đáy đại dương và Hội nghị lần thứ 14 Công ước Luật Biển

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 1289 TTr/NG-LPQT ngày 5 tháng 5 năm 2004, về việc tham dự cuộc họp khoá 10 Cơ quan quyền lực quốc tế đáy đại dương và Hội nghị lần thứ 14 các nước thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình nêu trên; giao Bộ Ngoại giao tổ chức Đoàn và cử 02 cán bộ do một Lãnh đạo cấp Vụ làm Trưởng đoàn đi dự cuộc họp Khoá 10 Cơ quan quyền lực quốc tế đáy đại dương tại King - xtơn, Gia-Mai-ca và Hội nghị lần thứ 14 các nước thành viên Công ước Luật Biển tại Nữu ước, Hoa kỳ; đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và các Hải đảo chỉ tham dự Hội nghị chính thức các nước thành viên Công ước Luật Biển.

Kinh phí bảo đảm cho Đoàn như đề nghị của Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao và các Bộ liên quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm