Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2269 TM/XNK
V/v nhập khẩu vật liệu nổ  công nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp

Trả lời công văn số 0595/TM-KHCHSX ngày 5 tháng 03 năm 2004 của Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp về vấn đề nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-CLH ngày 26/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về bổ sung hạn mức nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp năm 2004;

Bộ Thương mại cấp bổ sung hạn mức nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp năm 2004 cho Công ty Vật liệu nổ Công nghiệp như sau:

1. Thuốc nổ công nghiệp loại P.3151: 80 tấn

2. Kíp vi sai phi điện các loại (EXEL): 159.000 cái

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu