Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2267 TM/XNK
V/v chuyển khẩu vỏ chai nhựa phế liệu

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty Cổ phần Nam Vĩnh Phúc
Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 10/CV-NVP ngày 18 tháng 03 năm 2004 của Công ty Cổ phần Nam Vĩnh phúc về vấn đề nêu trên;
Căn cứ công văn số 2047/CV-UB ngày 29 tháng 04 năm 2004 của UBND Thành phố Hải Phòng;
Căn cứ công văn số 313/BVMT ngày 28 tháng 04 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;
Bộ Thương mại đồng ý Công ty Cổ phần Nam Vĩnh Phúc được kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu mặt hàng nhựa phế liệu theo các quy định sau:

1. Tên hàng: nhựa phế liệu không chứa các tạp chất nguy hại và không chứa nhựa có nguyên tử halogien (ví dụ PVC) (các loại chai nhựa đựng đồ uống đã qua sử dụng).

2. Số lượng: 200 tấn

3. Trị giá: 80.000 USD (tám mươi ngàn đô la Mỹ).

4. Hàng được vận chuyển từ cảng xếp hàng do người bán chỉ định về cảng Hải Phòng theo đường biển, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó được chuyển sang Trung quốc ra cửa khẩu Móng Cái theo đường biển, không làm thủ tục hải quan xuất khẩu.

5. Hàng hoá chuyển đến phải được chuyển đi nhanh gọn, dứt điểm theo từng chuyến.

6. Công ty phải yêu cầu người bán và người mua chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về mặt hàng theo Luật pháp quốc tế và Luật pháp Việt Nam.

Các quy định khác thực hiện theo Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ Thương mại.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp chỉ đạo Công ty Cổ phần Nam Vĩnh Phúc thực hiện đúng các quy định trên đây, không cho phép hàng hoá nói trên thẩm lậu vào thị trường nội địa dưới mọi hình thức.

Vào ngày 25 hàng tháng, Công ty Cổ phần Nam Vĩnh Phúc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thương mại.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu