Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2264/VPCP-QHQT
V/v cấp ý kiến pháp lý cho Dự án đường dây 500KV

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Tổng Công ty điện lực Việt Nam,

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4355/TC-TCĐN ngày 26 tháng 4 năm 2004 gửi Văn phòng Chính phủ về việc cấp ý kiến pháp lý cho Dự án đường dây 500KV- các trạm 500 KV Hà Tĩnh, Nho Quan và Thường Tín, tiếp theo các công văn số 1185/VPCP-QHQT ngày 16 tháng 3 năm 2004 và 1673/VPCP-QHQT ngày 7 tháng 4 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh các khoản vay nước ngoài cho Dự án trên, Thủ tướng Chính phủ, có ý kiến như sau:

- Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh cho Dự án trên.

- Các Bộ: Tư pháp và Tài chính cần có sự thống nhất với nhau về quy trình, thủ tục và nội dung các văn bản bảo lãnh của Chính phủ đối với việc vay vốn nước ngoài của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy