Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2257 TM/XNK
V/v xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty sản xuất kinh doanh nhập khẩu Prosimex

Trả lời công văn số 82/PROS-NVTH ngày 23 tháng 04 năm 2004 của Công ty sản xuất kinh doanh nhập khẩu Prosimex về vấn đề nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Trước mắt nhằm không gây biến động giá phân UREA thị trường nội địa, đồng ý Công ty xuất khẩu sang thị trường Campuchia 5.000 tấn UREA và 5.000 tấn DAP có nguồn gốc nhập khẩu.

Hàng xuất khẩu chỉ được giao qua các cửa khẩu đã được thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia tại “Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia” ngày 20 tháng 7 năm 1983.

Việc thanh toán tiền hàng xuất khẩu chỉ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng.

Việc xuất khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Lưu ý: kết thúc dịch vụ, Công ty gửi Bộ Thương mại báo cáo kèm theo tờ khai xuất khẩu hàng đi Campuchia và xác nhận của ngân hàng đã thanh toán tiền hàng qua ngân hàng.

Văn bản có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu