Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2249/VPCP-QHQT
V/v dự án sản xuất phân vi sinh từ chất thải chăn nuôi của tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương,
- Bộ Tài chính,

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1474 BKH/KTĐN ngày17 tháng 3 năm 2004) về việc tỉnh Hải Dương xin tiếp nhận Dự án sản xuất phân vi sinh từ chất thải chăn nuôi do Chính phủ Cộng hoà Séc việc trợ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp nhận Dự án sản xuất phân vi sinh từ chất thải chăn nuôi do Chính phủ Cộng hoà Séc việc trợ, trị giá 21 triệu Cu-ron. Vốn đối ứng trong nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tự cân đối.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương làm việc với phía Cộng hoà Séc để xác nhận nguồn tài trợ cho dự án.

3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm phê duyệt, chỉ đạo thực hiện dự án theo quy định, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự