Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2234/BNV-TL
V/v chính sách đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần 

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trả lời công văn số 2571/BLĐTBXH-LĐVL ngày 19/7/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đề nghị cân nhắc thêm toàn bộ đoạn trong ngoặc đơn tại gạch đầu dòng thứ 2 trang 3 của dự thảo Thông tư “(bao gồm cả lao động tuyển dụng trước ngày 30/8/1990 nhưng doanh nghiệp chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động)” cho phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

2. Các nội dung khác, đề nghị quý Bộ lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hoàn chỉnh Thông tư.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn