Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2231/VPCP-KTTH
V/v kinh phí xử lý vụ kiện tôm

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

-Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại.

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 136 TC/HCSN ngày 21 tháng 4 năm 2004, về việc bổ sung và hỗ trợ kinh phí để xử lý vụ kiện tôm, Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên và giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại và cơ quan liên quan giải quyết cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy