Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2230/BNV-TL
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em 

Trả lời công văn số 793/DSGĐTE-TCCB ngày 19/7/2007 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với 8 cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, thì việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

2. Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-BNV ngày 17/11/2006 của Bộ Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2007 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Quyết định số 27/QĐ-DSGĐTE, Quyết định số 28/QĐ-DSGĐTE, Quyết định số 29/QĐ-DSGĐTE, Quyết định số 30/QĐ-DSGĐTE, Quyết định số 31/QĐ-DSGĐTE ngày 22/01/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em giao chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Biên bản họp xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn theo chỉ tiêu năm 2007 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thì số cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ vượt quá tỷ lệ 5%. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức theo đúng tỷ lệ % quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn