Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2229/VPCP-CN
V/v ghi kế hoạch vốn và duyệt tổng dự toán dự án Giao thông nông thôn 2 vốn WB

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2203/GTVT-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2004) về việc ghi kế hoạch vốn và trình duyệt tổng dự toán dự án Giao thông nông thôn 2 sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính có ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2004./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự