Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2229/BNV-TL
V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan  

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 8691/BTC-TCCB ngày 03/7/2007 của Bộ Tài chính về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Tại Điều 21 và Điều 22 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước đã quy định về việc bố trí, phân công công tác và chuyển ngạch đối với công chức, theo đó việc chuyển ngạch phải phù hợp với vị trí và chuyên môn nghiệp vụ được giao. Vì vậy để có cơ sở xem xét việc chuyển ngạch từ ngạch chuyên viên cao cấp sang ngạch kiểm tra viên cao cấp hải quan đối với công chức Hải quan được thực hiện đúng quy định, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, thực hiện kiểm tra sát hạch đối với các trường hợp đủ điều kiện và có văn bản (kèm theo hồ sơ cán bộ, bản sao các văn bằng chuyên môn, biên bản kiểm tra sát hạch) gửi về Bộ Nội vụ để xem xét, trả lời.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ Tài chính thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn