Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2218 TCHQ/KTTT
V/v xử phạt VPHC

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan Long An.

Trả lời công văn số 277/HQLA.TMCBL&XL ngày 24 tháng 3 năm 2004 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với việc nộp hồ sơ thanh khoản chậm nộp hồ sơ xin hoàn thuế (không thu thuế) đối với loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc xử lý hồ sơ xin hoàn thuế (không thu thuế) đối với loại hình nhập sản xuất hàng xuất khẩu nộp quá thời hạn quy định, Tổng cục Hải quan đã có công vi phạm việc chậm nộp hồ sơ này sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 12c Nghị định số 16-CP ngày 20 tháng 3 năm 1996 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ).

- Căn cứ quy định tại Điều 2 và khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính thì việc xử phạt VPHC được tiến hành đối với hành vi vi phạm và một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần. Do vậy, đối với những bộ tờ khai hoặc hợp đồng có cùng hành vi vi phạm, bị phát hiện và lập biên bản cùng một lúc thì chỉ coi là một hành vi vi phạm, có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.

- Căn cứ vào mức độ vi phạm và tình tiết tăng nặng yêu cầu Cục Hải quan Long An căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 57 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Điều 24 Nghị định số 134/2003/NĐ-CPkhoản 1 Điều 5b Nghị định xử phạt VPHC về Hải quan để xác định mức phạt cho từng trường hợp cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An