Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 2218/BKHCN-VP
V/v: Nghiên cứu và tổ chức thực hiện Quyết định của Chính phủ về thuê tư vấn nước ngoài.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2007 về Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Quyết định này quy định việc thuê tổ chức, cá nhân người nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, bao gồm: lập quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và một số dịch vụ tư vấn xây dựng khác phù hợp với quy định của pháp luật của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ. Nếu có vướng mắc phải phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét điều chỉnh.

Nội dung chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ http://www.most.gov.vn/ , mục chuyên đề đầu tư xây dựng cơ bản.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
-Bộ trưởng (báo cáo)
-Các Thứ trưởng (báo cáo)
-Vụ KH-TC; Thanh tra
-Trang thông tin điện tử của Bộ
-Lưu
VT, XD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Trần Việt Thanh