Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
*******

Số: 221/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn Điều chỉnh giá trị hợp đồng theo Thông tư 07/2006/TT-BXD

Hà Nội, ngày 05  tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:  Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 8

Trả lời văn bản số 712 CV/BQL ngày 17/10/2007 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 8 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hướng dẫn Điều chỉnh giá trị hợp đồng theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Điểm 4.4 Mục III Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng đã quy định : “Các công trình, hạng Mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không Điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định”.

Vì vậy, đối với các gói thầu của công trình Hồ chứa nước Ka La – Huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng nếu trong hợp đồng không thoả thuận rõ Điều Khoản Điều chỉnh giá (như quy định tại Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng) thì Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo Điều chỉnh bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 8 tổ chức thực hiện theo quy định. Quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để được nghiên cứu, giải đáp./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu