Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2207/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế hàng NK phục vụ nghiên cứu đề tài khoa học

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty CP đầu tư phát triển kiến trúc và công nghệ mới
(23 Lò Đúc - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/ATECH-JSC của Công ty cổ phần đầu tư phát triển kiến trúc và công nghệ mới về việc xin miễn thuế nhập khẩu đối với lô hàng máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để phục vụ cho việc nguyên cứu đề tài “ứng dụng công nghệ Granite Fiberglass Composite (GFC) để sản xuất trang thiết bị nội thất cao cấp phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu”; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ quy định tại Mục IV Thông tư liên tịch số 2341/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2000 của liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ quy định về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra bộ hồ sơ đề nghị miễn thuế của Công ty cổ phần đầu tư phát triển kiến trúc và công nghiệp mới đối với lô hàng nhập khẩu theo các tờ khai hàng nhập khẩu số 295/NĐT-NT ngày 12 tháng 12 năm 2003 và 304/NĐT-NT ngày 2 tháng 12 năm 2003 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công - Cục Hải quan TP. Hà Nội, đối chiếu hàng hoá thực nhập khẩu với danh mục nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được để xem xét giải quyết thủ tục, miễn thuế nhập khẩu và theo dõi quản lý theo quy định tại Mục IV Thông tư liên tịch số 2341/TTLT/BKHCNMT-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần đấu tư phát triển kiến trúc và công nghệ mới biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An