Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 220/BXD-KTTC
V/v: Thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7

Trả lời văn bản số 582/BQL ngày 17/10/2007 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 xin ý kiến giải đáp công tác thanh toán các gói thầu đấu thầu xây lắp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Định mức dự toán, đơn giá xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền ban hành là cơ sở để xác định tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước;

2. Việc quản lý chất lượng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ. Theo đó, đối với một số loại vật liệu xây dựng chính trước khi đưa vào công trình phải có kết quả thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn đảm bảo phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. Kết quả thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn không phải là căn cứ để thanh toán, quyết toán chi phí xây dựng công trình;

3. Đối với trường hợp đấu thầu khi thanh toán thì đơn giá thanh toán là đơn giá trúng thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa các bên để làm cơ sở thanh toán, quyết toán.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VP, Vụ KTTC. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa