Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2183/BNN-KL
V/v: xác định nguồn gốc gỗ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 8665/BTC-TCHQ ngày 02/7/2007 của Bộ Tài chính về việc xác định nguồn gốc gỗ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Đối với gỗ, sản phẩm gỗ cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu theo điều kiện hoặc theo giấy phép đã được quy định tại Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Về thủ tục vận chuyển, cất giữ, chế biến gỗ và hồ sơ, giấy tờ kèm theo đối với từng loại gỗ (gỗ rừng trồng, gỗ rừng tự nhiên trong nước và gỗ nhập khẩu), đã được quy định cụ thể tại Chương II, Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản. Những quy định này là cơ sở pháp lý để áp dụng trong kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu xác định nguồn gốc gỗ khi lưu thông, xuất khẩu. Ngày 22/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản số 767/BNN-LN gửi Tổng cục Hải quan nhắc lại các quy định đó.

- Khi làm thủ tục xuất khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ, sản phẩm gỗ, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai số lượng, khối lượng, nguồn gốc gỗ và xuất trình đầy đủ hồ sơ, giấy tờ được quy định tại Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để cơ quan Hải quan kiểm tra, đối chiếu xác định nguồn gốc gỗ.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KL, LN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị