Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2174/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế NK

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Công ty may xuất khẩu thành công
(64 Phan Đình Phùng, Thị xã Hà Tĩnh)
- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời công văn số 01/MTC ngày 11 tháng 2 năm 2004 của Công ty May Thành Công và công văn số 249/CHQHT-NV ngày 2 tháng 4 năm 2004 của Cục Hải quan Hà Tĩnh về việc Công ty May Thành Công nộp chậm hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xử lý hồ sơ hoàn thuế nộp chậm so với thời hạn quy định, ngày 8 tháng 8 năm 2002 Bộ Tài chính đã có công văn số 8684TC/TCT; ngày 18 tháng 5 năm 2002 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2163/TCHQ-KTTT ngày 18 tháng 9 năm 2002 có công văn số 4465 TCHQ/KTTT hướng dẫn việc thực hiện. Theo hướng dẫn tại các công văn trên, thì:

Các trường hợp nộp chậm hồ sơ xét hoàn thuế lần đầu, do nguyên nhân khách quan (như doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, phía nước ngoài thanh toán tiền hàng chậm, gặp thiên tai, hoả hoạn...) tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2, Điều 12c Nghị định 16/CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ; Thẩm quyền xử lý vi phạm đối với trường hợp này thực hiện theo quy định tại Mục III Thông tư số 08/2000/TT-TCHQ ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Tổng cục Hải quan; Các trường hợp trên sau khi đã thực hiện việc xử lý vi phạm Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện thủ tục giải quyết hoàn thuế theo quy định hiện hành. Lần xin hoàn thuế tiếp theo doanh nghiệp phải thực hiện thời hạn hoàn thuế đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Thành Công và Cục Hải quan, Hà Tĩnh được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An