Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2172/VPCP-KTTH
V/v xin mở chi nhánh Maybank tại thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn thư không số ngày 9 tháng 4 năm 2004 của Ông Chủ tịch tập đoàn Maybank gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xin mở chi nhánh Maybank tại thành phố Hồ Chí Minh (bản chụp văn thư kèm theo).

Để có đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Ông Chủ tịch tập đoàn Maybank tại văn thư nêu trên.

Ý kiến của các cơ quan gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2004.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự