Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 216/BXD-KTTC
V/v: Bổ sung chi phí xây dựng do giá thép tăng đột biến.

Hà Nội, ngày  02 tháng  11  năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư và Phát triển Gia Lai

Trả lời công văn số 293/CV-CTTNHH ngày 16/10/2007 của Công ty TNHH đầu tư và Phát triển Gia Lai về bổ sung chi phí xây dựng do giá thép tăng đột biến, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng: Việc Điều chỉnh giá hợp đồng phải được ghi rõ trong hợp đồng và được Điều chỉnh trong các trường hợp như hướng dẫn của Thông tư số 02/2005/TT-BXD , trường hợp giá sắt thép thi công xây dựng công trình có biến động lớn thì hai bên căn cứ vào hồ sơ trúng thầu và nội dung hợp đồng xây dựng đã được ký kết để báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, Điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến thì: "Việc bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến được áp dụng đối với các công trình, hạng Mục công trình, gói thầu (sau đây gọi là công trình) được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu (theo hợp đồng có Điều chỉnh giá hoặc trọn gói ) hoặc tự thực hiện dự án, đang thi công hoặc sẽ thi công xây dựng, có khối lượng thực tế được thi công vào thời Điểm giá thép xây dựng tăng đột biến". Hợp đồng theo đơn giá cố định là một loại hợp đồng có Điều chỉnh giá hợp đồng và cũng được Điều chỉnh theo Thông tư số 02/2004/TT-BXD. Việc bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến được áp dụng đối với các công trình, hạng Mục công trình, gói thầu được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty TNHH đầu tư và Phát triển Gia Lai tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
 - Vụ KTTC. TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH 
Vũ Thị Hòa