Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2159/TCHQ/PC
V/v tổng kết đánh giá quyết định 97/TCHQ-PC ngày 05/8/1996

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bản quy định về trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan. Để có cơ sở trình Bộ ban hành, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về các nội dung sau:

1. Báo cáo về Quá trình thực hiện Quyết định 97/TCHQ-PC ngày 05 tháng 8 năm 1996 có thuận lợi và vướng mắc gì?

2. Cho biết ý kiến về việc có nên tiếp tục duy trì Hội đồng tư vấn xử lý để làm tham mưu cho lãnh đạo Cục để xử lý những vụ việc cụ thể phức tạp hay không? Nếu tiếp tục duy trì Hội đồng tư vấn xử lý thì cần sửa đổi, bổ sung những nội dung nào của Bản quy trình cho phù hợp với các nguyên tắc của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thống kê số lượng các vụ việc đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xử lý trong năm 2003 và quý I năm 2004.

Để kịp thời gian trình Bộ, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo đầy đủ các nội dung trên và gửi về Tổng cục (Vụ pháp chế) trước ngày 20 tháng 5 năm 2004 (gửi trước theo số fax: 04.8730665).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc