Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2157/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD để sản xuất, lắp ráp

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:  

Công ty TNHH ô tô Hải Phòng - Bende
(409 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 04/CV-HCTH ngày 22 tháng 4 năm 2004 của Công ty về việc nêu ở trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005; Điều 2 Quyết định số 175/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020; Quyết định số 1039/QĐ/BTS ngày 19 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản phê duyệt dự án đầu tư dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô; Căn cứ công văn số 1392/CP-CN ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập Công ty TNHH ô tô Hải Phòng - Bende để sản xuất, lắp ráp ô tô tải nhẹ, ô tô đông lạnh chuyên dùng và công văn số 541/BKHCN-TĐC ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác nhận Công ty có đủ điều kiện kỹ thuật, công nghệ lắp ráp ô tô tải nhẹ và ô tô đông lạnh chuyên dùng dạng CKD.

Công ty TNHH ô tô Hải Phòng - Bende có đủ điều kiện để nhập khẩu bộ linh kiện xe ôtô dạng CKD để sản xuất, lắp ráp. Số lượng bộ linh kiện xe ôtô mà Công ty được phép nhập khẩu không vượt quá công suất sản xuất, lắp ráp của dây chuyền đã được Bộ Thủy sản phê duyệt.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh