Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2156 TCHQ/KTTT
V/v giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Công ty Nông thổ sản 2 - Bộ Thương mại,
- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố,

 

Trả lời công văn số 08/CNHN ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chi nhánh Công ty Nông thổ sản 2 về việc xin tạm giải toả cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Nông thổ sản 2 hiện có nợ thuế trên mạng cưỡng chế như sau:

- Nợ 34.079.648, đồng thuế NK tại chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KVI. Số nợ này đã có quyết định không thu thuế số 109/QĐ-KVI-KTT ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực I.

- Nợ 765. 594.144 đồng thuế NK và 7.788 đồng tiền phạt chậm nộp tại cục Hải quan Hải Phòng KVI. Đây là số nợ thuế của lô hàng liên quan đến vụ án. Công an Hà Tĩnh đã tạm giữ số tiền: 765.594.000 đồng nên Công ty không có tiền để nộp thuế. Ngày 30 tháng 1 năm 2004 Công ty nông thổ sản 2 có công văn số: 024/NTS-KTTV đề nghị Công an Hà Tĩnh tra lại số tiền tạm giữ. Ngày 15 tháng 2 năm 2004 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh có công văn số: 81/CSĐT trả lời Công ty số tiền tạm giữ 756.594.000 đồng để làm vật chứng vụ án. Số tiền trên CA Hà Tĩnh đã thu giữ gần 5 năm, hiện nay vụ án đã tạm đình chỉ điều tra nhưng CA Hà Tĩnh vẫn tạm giữ số tiền trên.

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng xem xét; Để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động XNK hàng hoá; Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hoá đến 30 tháng 6 năm 2004 với điều kiện:

- Các lô hàng mới phát sinh nộp thuế trước khi nhận hàng.

- Công ty không còn nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác ngoài số nợ trên.

- Công ty có cam kết giải quyết dứt điểm số nợ trên trước ngày 30 tháng 6 năm 2004.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xoá ngay khoản nợ thuế đã có quyết định không thu thuế trên mạng cưỡng chế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Nông Thổ sản 2 biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An